DISCLAIMER EN PRIVACY BELEID


Copyright

 

Dewever & Van de Velde VOF bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF DEWEVER Dewever & Van de Velde.

 

Algemene disclaimer

 

Onze website (www. DEWEVER-VANDEVELDE.be) bevat algemene informatie over Dewever & Van de Velde VOF en haar advocaten.

De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

Dewever & Van de Velde VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Dewever & Van de Velde VOF is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kan ons contacteren via de rubriek 'Contact’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

De advocaten zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de sectie ‘Materies' op deze website.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

 

Cookies

 

Dewever & Van de Velde VOF stelt alles in het werk om de privacy van haar website-bezoekers te beschermen.

Dewever & Van de Velde VOF kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.

U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen door een 'contacteer Dewever & Van de Velde VOF’ formulier in te vullen.

Deze door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen in het kader van de gevraagde informatie.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

Deze verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar advocaten@dewever-vandevelde.be

 


Privacyverklaring


Advocatenkantoor Dewever & Van de Velde werkt actief mee aan de bescherming en veiligheid van uw gegevens.


In het kader van de professionele activiteiten verzamelt het kantoor gegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke pesonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/G of nog ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (‘GDPR’).

 

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van een correcte juridische dienstverlening en stellen het kantoor in staat om na te gaan of er sprake is van een belangenconflict, om onze cliënten, leveranciers, correspondenten en tussenpersonen te identificeren en te contacteren, om correcte documenten en procedurestukken op te maken en om te factureren.  De gegevens van andere partijen en hun raadslieden of contactpersonen worden geregistreerd met het oog op de belangenverdediging. Bij gelegenheid kunnen contactpersonen, op basis van de opgeslagen gegevens, een ‘direct mail’ per email of gewone post ontvangen (zoals een gelegenheidskaart, uitnodiging voor een evenement, juridische en andere nieuwtjes,…).

 

Uw persoonsgegevens worden in een fysiek (papieren) dossier en tevens opgeslagen via het softwarepakket ‘Kleos’ aangeboden door Wolters Kluwer. De software van Kleos is ISO27001-gecertificeerd.  Het kantoor gaat een ‘verwerkersovereenkomst’ (‘Data Processing Agreement’) aan met Wolters Kluwer als leverancier van de software KLEOS.

 

Het kantoor informeert U dat iedere advocaat die werkt binnen het kantoor gebonden is door het beroepsgeheim.

 

Door Uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft U het kantoor uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de vermelde doeleinden.  Ons uitgebreid Privacybeleid dat van toepassing is, kan U consulteren op www.dewever-vandevelde.be en op ons kantooradres.

 

U heeft op ieder moment recht om kopie te vragen van Uw persoonlijke gegevensen ze te laten wijzigen of te laten verwijderen uit onze bestanden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gericht aan advocaten@dewever-vandevelde.be

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring